Banner Logo
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU TIN HOẠT ĐỘNG ANTT TRONG TỈNH TIN TRONG NƯỚC TIN QUỐC TẾ VĂN BẢN PL HỒ SƠ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÔNG BÁO
TRANG CHỦ > Văn bản PL Bản in  |  Gửi thư
Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật cảnh vệ
Nguồn: Pháp Chế PV11
Share |
CÁC VĂN BẢN ĐÃ ĐĂNG
Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật thi hành tạm giữ, tạm giam (12/12/2017)
Nghị định quy định xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành tạm giữ, tạm giam (12/12/2017)
Luật cảnh vệ (12/12/2017)
Thông tư quy định về quy tắc ứng xử của Công an nhân dân (12/12/2017)
Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (12/12/2017)
Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (12/12/2017)
Luật trợ giúp pháp lý (12/12/2017)
Luật quản lý, sử dụng tài sản công (12/12/2017)
Luật phí và Lệ phí (12/12/2017)
Luật Chuyển giao công nghệ (12/12/2017)
Quyết định phê duyệt đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của LHQ về phòng chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016 (12/12/2017)
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2012/TT-BVHTTDL; Thông tư số 07/2012/TT-BVHTTDL; Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL và Thông tư số 05/2013/TT-BVHTTDL (12/12/2017)
Thông tư quy định về xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế (12/12/2017)
Công văn số 9353/VPCP-PL của Văn Phòng Chính Phủ về việc ban hành một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật (3/10/2017)
Quyết định số 1357/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết các luật, Nghị quyết được Quốc Hội khoá XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3 (3/10/2017)
Quốc hội VN
Cổng thông tin Nam Định
Nhân dân Điện Tử
Cơ quan Bộ Công An