Banner Logo
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU TIN HOẠT ĐỘNG ANTT TRONG TỈNH TIN TRONG NƯỚC TIN QUỐC TẾ VĂN BẢN PL HỒ SƠ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÔNG BÁO
TRANG CHỦ > Văn bản PL Bản in  |  Gửi thư
Nghị định quy định chi tiết thi hành các biện pháp giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự
Nguồn: Pháp Chế - PV11
Share |
CÁC VĂN BẢN ĐÃ ĐĂNG
VĂN BẢN HỢP NHẤT BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015 VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015 (25/7/2018)
Luật an ninh mạng (2/6/2010)
Luật quốc phòng (2/6/2010)
Hướng dẫn một số điều của nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2018 của chính phủ quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình  (2/6/2010)
Những nội dung mới của luật tín ngưỡng tôn giáo (12/12/2017)
Chuyên đề những nội dung sửa đổi lớn và những điểm mới trong phần chung của bộ luật hình sự năm 2015 (12/12/2017)
Những nội dung lớn sửa đổi, bổ sung chương xxiii các tội phạm về chức vụ (12/12/2017)
Chuyên đề những nội dung mới sửa đổi, bổ sung trong chương các tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp của bộ luật hình sự năm 2015 (12/12/2017)
Chuyên đề những điểm mới sửa đổi, bổ sung trong chương các tội xâm phạm sở hữu và chương các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế (12/12/2017)
Chuyên đề những điểm mới sửa đổi, bổ sung trong chương các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người và chương các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng (12/12/2017)
Nghị quyết hướng dẫn áp dụng một số quy định trong phần các tội phạm của Bộ luật hình sự (12/12/2017)
Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ Luật Hình sự (12/12/2017)
Bộ Luật Hình sự (12/12/2017)
Thông tư hướng dẫn việc xác định giá trị quyền sử dụng đất, tiền thuê đất, tài sản gắn liền với đất được hoàn trả khi Nhà nước thu hồi đất... (12/12/2017)
Nghị quyết về việc đơn giản hoá thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Công an (12/12/2017)
Quốc hội VN
Cổng thông tin Nam Định
Nhân dân Điện Tử
Cơ quan Bộ Công An