Đồng chí Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thượng tướng Tô Lâm nêu rõ: Mục đích của hội nghị này nhằm giúp cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong Công an nhân dân và báo cáo viên của Đảng bộ Công an Trung ương nắm vững nội dung cơ bản các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; nắm vững những quan điểm chỉ đạo, công việc cần triển khai trong tổ chức thực hiện; tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động; đề cao trách nhiệm, gương mẫu, tự giác thực hiện và chỉ đạo thực hiện các nghị quyết, kết luận có hiệu quả trên cương vị công tác tại địa bàn, lĩnh vực thuộc trách nhiệm lãnh đạo của mình. Việc tổ chức thực hiện có kết quả các nghị quyết, kết luận tại Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) sẽ góp phần quan trọng đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đi vào cuộc sống, thúc đẩy việc hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội và xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Hội nghị trực tuyến "Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư,
 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII"

Đồng chí Thượng tướng Tô Lâm yêu cầu các đồng chí cán bộ lãnh đạo chủ chốt dự Hội nghị trực tuyến "Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII" cần tiếp thu đầy đủ những nội dung cơ bản các nghị quyết và kết luận của Hội nghị Trung ương 4 (Khóa XII) để sau Hội nghị phối hợp cùng với tập thể cấp ủy, lãnh đạo đơn vị tập trung chỉ đạo, triển khai một cách có hiệu quả; các đảng bộ cần căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, tình hình, đặc điểm cụ thể của đảng bộ, đơn vị mình để sớm ban hành kế hoạch, chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết, xác định rõ những việc cần làm ngay, có các giải pháp thực hiện có tính khả thi nhất.

Tại Hội nghị, cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong Công an nhân dân và báo cáo viên của Đảng bộ Công an Trung ương đã nghe những nội dung, quan điểm cơ bản trong các văn kiện Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) gồm: Nghị quyết số 04- NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Nghị quyết số 05-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Nghị quyết số 06 - NQ/TW về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị- xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Kết luận số 09- KL/TW về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới./.

Tin, ảnh: HN