Banner Logo
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU TIN HOẠT ĐỘNG ANTT TRONG TỈNH TIN TRONG NƯỚC TIN QUỐC TẾ VĂN BẢN PL HỒ SƠ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÔNG BÁO
TRANG CHỦ > Thông báo > Tìm chủ sở hữu Bản in  |  Gửi thư  |  Kênh RSS
Công an thành phố Nam Định thông báo tìm chủ sở hữu 98 xe mô tô các loại đã hết hạn thời gian tạm giữ nhưng chưa rõ nguồn gốc.

        c«ng an tØnh nam ®Þnh                    céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

     C«ng an thµnh phè nam ®Þnh                       §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

   

 Sè: 22 /CATP-§TTH                       TP Nam §Þnh, ngµy 28 th¸ng 5 n¨m 2015 

 

 

Th«ng b¸o

t×m chñ së h÷u xe m« t«

 

Công an thành phố Nam Định hiện đang tạm giữ 98 xe mô tô các loại đã hết thời hạn tạm giữ nhưng không rõ chủ sở hữu gồm:

STT

NHÃN HIỆU

MÀU SƠN

SỐ MÁY

SỐ KHUNG

1        

LONCIN (WAVE)

XANH

VTT1P50FMG*032125*

VTHPCH0022A022591

2        

ZAPPY (WAVE)

ĐỎ

VTT24JL1P52FMH003413

RRKWCHIUM7XH03413

3        

WARM (WAVE)

ĐỎ

VUMDPYG150FMH*4D204353*

VDPWCH0A4DP204353

4        

SUZUKI (VIVA)

XANH

E418-VN115641

BE42F-VN115641

5        

YAMAHA

(JUPITER)

ĐEN

2S01-006010

R2CJ2S0105Y006010

6        

HONDA

(WAVE )

ĐEN BẠC

VLF1P52FMH-3*70191721*

RNUVCHTUM7A191721

7        

YAMAHA

(NOUVO)

ĐEN

2B52-060308

RLCN2B520-5V060308

8        

HONDA

(DREAM)

NÂU

C100ME-0259732

C100M-0259732

9        

YAMAHA

(NOUVO)

ĐỎ ĐEN

5VD1-15079

VYA-NSVD13YA015079

10   

HONDA

(WAVE)

BẠC ĐEN

HC12E-5128310

RLHHC1213DY128164

11   

SYM

(ANGEL)

XANH

RLGMA10ED4D073267

VMEVA2073267

12   

HONDA

(AIRBLADE)

ĐEN

JF18E-5021597

RLHJF18097Y521534

13   

LONCIN

(DREAM)

NÂU

LC150FMG*00603632*

YX100*Y0022232*

14   

ROBOT

ĐỎ

VDGZS152FMH-R*30002498

RNDDCHFND51*302498*

15   

ORIENTAL

(WAVE)

XANH

VPDOR152FMH*00000110

VPDWCH032PD000110

16   

DAMSEL

(WAVE)

ĐỎ ĐEN

VUMDPXG150FMH*4D106936

VDDWCHOB4DP106936

17   

PROMOTO

(WAVE)

ĐỎ ĐEN

VTT39JL1P52FMH-012044

RRKWCH2UM8XG12044

18   

SUZUKI

(VIVA)

XANH

E413-VN109786

BE44E-VN109786

19   

ACUMEN (SIRIUS)

ĐEN BẠC

VTT17JL1P52FMH005300

RRKWCH1UM7XA05300

20   

ACUMEN (WAVE)

ĐỎ

VTT17JL1P52FMH002002

RRKWCH1UM6XA02002

21   

HONDA

(WAVE)

XANH

1P53FMH*10277176*

*LF3XCHA091AS24402*

22   

ENGAAL

(NEW)

ĐEN

VHLFM152FMH-V140953

RMNWCHYMN6H000953

23   

SONKA

(WAVE)

ĐỎ

VHGSL152FMH011171

RMSWCHEHG7H011171

24   

LONCIN

(WAVE )

XANH

LC152FMH*00727665*

NJ110200010765

25   

HONDA

(DREAM)

NÂU

RMHYX150FMG-C*001489*

RMHDCG2UM6TU00882

26   

LONCIN

(WAVE)

XANH

LC152FMH*01887824*

VBSPCH0021X004324

27   

LISOHAKA

(DREAM)

NÂU

VLKZS150FMG-2*000105522*

VLKDCG012LK*105522*

28   

HONGDA (WAVE)

ĐỎ

VTTJL1P52FMH-R009159

RRKWCHDUM5X009159

29   

YAMEN

(WAVE)

ĐỎ

VTTJL1P52FMH-D003602

VTTDCHOB5TT*003602*

30   

WAXEN

(WAVE)

ĐỎ

VDGZS152FMH-W*00001321*

RNDWCHOND61J01321

31   

CASEY

(WAVE)

XANH

VBS152FMH*00003581*

VCRBCH014CR*220167*

32   

YAMAHA

(SIRIUS)

XANH BẠC

5HU9-00655

VYA-S5HU94YA000655

33   

LOCIN

(WAVE)

XANH

LCIP53FMH*Y0000539*

*00300239*

34   

HONDA

(WAVE)

XANH

VTHHH152FMH013520

VTHPCH0022A013520

35   

AURIGA

(WAVE )

XANH

VTT18JL1P52FMH008295

RRKWCH1UM7XB08295

36   

WAVINA (WAVE)

ĐEN

VHLFM152FMH-V271268

RMNWCHJMN7H001268

37   

YAMAHA

(NOUVO)

ĐỎ

2B52-130157

RLCN2B5206Y130157

38   

LIFAN

(WAVE)

XANH

HD1P53FMH*Y0228826*

LF3XCH205YA018471

39   

HENGE (WAVE)

ĐỎ

RMEQH1P50FMG-5003522

RMEDCGFME6A003522

40   

YAMAHA

(NOUVO)

ĐEN

2B56-042100

RLCN2B5607Y-042100

41   

DETECH

(DREAM)

NÂU

VDECPI150FMG*018855*

VDEDCG013DE*018855*

42   

LONCIN (DREAM)

NÂU

VHULC150FMG-100002946

VTRPCG00425000146

43   

HONLEI

(DREAM)

NÂU

VHLFM152SMH-V101901

RMNWCH9MN6H001901

44   

CAVALRY

(DREAM)

NÂU

RRKDCG1UM8XT02821

VTT32JL1P50FMG002821

45   

LONCIN

(DREAM)

NÂU

NJ100*200059793*

LC150FMG*00624012*

46   

WTO@

(JUPITER)

XANH

VHLTM152FMH100236

RMNWCHWMN6H000236

 

47   

HONDA

(WAVE)

ĐỎ

ĐEN

VDTFS152FMH366433

RRRWCH5UM6D366433

48   

TAMIS

(WAVE)

ĐEN BẠC

VDGZS152FMH-TA*004299*

RNDWCH3ND71M04299

49   

HONDA

(WAVE)

XANH

VDMD1000015535

VDMLCG014DM009535

50   

SYM

(MAGIC)

ĐỎ

GU004891

VDNFMA10C4S004891

51   

HONDA

(WAVE)

ĐEN

HC12E-1330338

RLHHC12159Y129467

52   

HONDA

(DREAM)

NÂU

VDG2S150FMG-WM*00000505

RNDDCGVND61Y00505

53   

WAV@

(WAVE)

ĐỎ

VHLFM152FMH-V132015

RMNWCHRMN7H002015

54   

HONDA

(WAVE)

NÂU

HC12E-3434362

RLHHC120XBY635613

55   

HONDA

(WAVE)

ĐEN

BẠC

HC12E-0027332

RLHHC12018Y513235

56   

RAISER

(WAVE)

XANH

VLF1P52FMH-3*40093427*

VTKBCH23UM010527

57   

NAKITA

(WAVE)

XANH

VSALC152FMH*005581*

RRVDCHORV4A001481

58   

LONCIN

(WAVE)

XANH

LC152FMH*00050002*

*NJ1100200010084*

59   

LONCIN

(DREAM)

NÂU

LC150FMG*01222590*

LLCLXL30301222590

60   

CPTI

(WAVE)

ĐEN BẠC

VHLFM152FMH-V00315859

RMNDCH6MN9H015859

61   

SUZUKI

(VIVA)

ĐEN

E407-VN103614

BE42B-VN103614

62   

HAMCO

(DREAM)

NÂU

VPDHA150FMG*30006622*

VPDDCG033PD006622

63   

SUZUKI

(BEST)

XANH

E417-VN106235

BE46F-VN106235

64   

HONDA

(WAVE)

XANH

HC09E-0089547

RLHHC09013Y089306

65   

YAMAHA (JUPITER)

XANH

5VT1-39672

VYA-J5VT14YA039672

66   

PS MOTO (WAVE)

ĐEN

VTT38JL1P52FMH022395

RRKWCH2UM8XE22395

67   

HONDA (WAVE)

ĐỎ ĐEN

HC09E-6517458

RLHHC09036Y517350

68   

HONDA (DREAM)

NÂU

C100ME-0063077

C100M-0063077

69   

HONGDA (WAVE)

XANH

HD1P50FMH*Y0149118*

LF3XCH2AXYA000007

70   

HONGDA (WAVE)

XANH

HD1P53FMH*0177303*

WE110*0000897*

71   

PUSAN (WAVE)

XANH

CR110FMH-2004074

VCRPCH0032R*004074*

72   

HONDA (DREAM)

NÂU

JC43E-6206085

VNADCG054NA000516

73   

HONLEI (WAVE)

ĐỎ

VHLFM152FMH-V00603085

RMNWCH9MN9H003085

74   

BUTAN (WAVE)

ĐỎ

RMEQH1P50FMG-4002716

RMEDCGEME6A002716

75   

ACUMEN (WAVE)

ĐEN

VTT17JL1P52FMH003054

RRKWCH1UM7XA03054

76   

HALLEY (WAVE)

XANH

VDMT1000002369

VDMDCG0350M002369

77   

HONDA (WAVE)

ĐEN

HC12E-2545740

RLHHC1206AY045721

78   

LONCIN (DREAM)

NÂU

UGE100-0710872

UGF-0710872

79   

YAMAHA (EXCITER)

XANH

1S94-056726

RLCE1S940AY056725

80   

HONDA (WAVE)

ĐỎ ĐEN

HC12E-1515606

RLHHC12039Y008380

81   

YAMAHA (NOUVO)

ĐEN

5VD1-33481

RLCN5VD104Y033481

82   

YAMAHA (JUPITER )

ĐEN BẠC

5VT2-62246

RLCJ5VT204Y062246

83   

SUZUKI (BEST)

ĐỎ

E417-TH200909

BE42C-TH200909

84   

CPI

(DREAM)

NÂU

150FMG*01013902*

*LTBXG81B01207321*

85   

LONCIN (WAVE)

XANH

LC152FMH*01246581*

VTMPCH102YT023025

86   

HONGDA (WAVE)

XANH

HD1P53FMH*Y0094433*

WD110*Y0580556*

87   

MIKADO (WAVE)

ĐỎ ĐEN

VTTJL1P52FMH-N039420

RRKWCHOUM8XP39420

88   

LONCIN (WAVE)

XANH

LC152FMH*00035578*

FGI110*200009217*

89   

HONDA (DREAM)

NÂU

LC150FMG*00662070*

WE110C0662070

90   

HONDA (NIVE)

ĐỎ

VDTFS150FMG301611

VDTDCG033DT301611

91   

YAMAHA (JUPITER)

XÁM BẠC

5SD2-25120

5SD2-25120

92   

HONDA (WAVE)

ĐỎ

HC09E-0360427

RLHHC09003Y360520

93   

HONGDA (WAVE)

XANH

LC152FMH*01420383*

VTPGHC04YVN002683

94   

HONDA (WAVE)

ĐEN

VHHJL152FMH-00106337

VHHDCH094UM106337

95   

LONCIN (WAVE)

ĐỎ TRẮNG

LC152FMH*02222732*

VPNPCH00324222129

96   

YAMAHA (NOUVO)

ĐỎ ĐEN

2B56-040113

RLCN2B6607Y040113

97   

HONGDA (DREAM)

NÂU

152FM*00040764*

*LXDCGL05Y6014267*

98   

HONDA (WAVE)

XANH

IP50FMG-3*20229780

VAVDCG012AV007120

 

 

Vậy ai là chủ sở hữu những chiếc xe mô tô trên, mang đầy đủ giấy tờ đến đội Điều tra tổng hợp - CATP Nam Định (Số 9 Chế Lan Viên – P. Thống Nhất – TP. Nam Định, số điện thoại: 03503.891.329 ) để được hướng dẫn làm thủ tục nhận xe .

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu không ai nhận thì CATP Nam Định sẽ tiến hành làm thủ tục tịch thu xe sung công quỹ Nhà nước theo quy định./.

                                                                     

          KT. TRƯỞNG CÔNG AN TP NAM ĐỊNH

  PHÓ TR­­ƯỞNG CÔNG AN THÀNH PHỐ

 

 

 

 

                                                                                                                                                Trung tá Ngô Văn Bắc

 

(Nguồn: Công an thành phố Nam Định )
Share |
CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG
Công an thành phố Nam Định thông báo tìm chủ sở hữu 110 xe mô tô các loại đã hết thời hạn tạm giữ.
Thông báo của Công an thành phố Nam Định: Tìm chủ sở hữu của 90 xe môtô không giấy tờ, chưa rõ nguồn gốc
Thông báo của Công an thành phố Nam Định: Tìm chủ sở hữu của 71 xe môtô không giấy tờ, chưa rõ nguồn gốc
Thông báo tìm chủ sở hữu của 72 xe môtô không giấy tờ, chưa rõ nguồn gốc của Công an thành phố Nam Định
Lễ tuyên thệ thành lập phòng Quản lý xuất, nhập cảnh và Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động, thuộc phòng Cảnh sát Bảo vệ - Cơ động Công an tỉnh Nam Định.
Lãnh đạo Bộ Công an gửi thư khen, phần thưởng cho CBCS Phòng PC47 Công an tỉnh Nam Định
Công an Nam Định nhận Cờ “ Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua” năm 2013 của Chính phủ
Công an TP Nam Định: BẮT ĐỐI TƯỢNG VẬN CHUYỂN 16KG PHÁO
Giao nhận công dân phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân
Nam Định: Chung kết hội thi tuyên truyền phong trào “ An toàn trường học” lần thứ nhất năm 2013.
Thông báo tìm chủ sở hữu xe mô tô
Thông báo tìm chủ sở hữu xe mô tô
Thông báo tìm chủ sở hữu của 72 xe môtô không giấy tờ, chưa rõ nguồn gốc của Công an thành phố Nam Định
Thông báo của Công an thành phố Nam Định: Tìm chủ sở hữu của 71 xe môtô không giấy tờ, chưa rõ nguồn gốc
Thông báo của Công an thành phố Nam Định: Tìm chủ sở hữu của 90 xe môtô không giấy tờ, chưa rõ nguồn gốc
Công an thành phố Nam Định thông báo tìm chủ sở hữu 110 xe mô tô các loại đã hết thời hạn tạm giữ.
Thông báo tìm chủ sở hữu xe mô tô
Công an thành phố Nam Định thông báo tìm chủ sở hữu 98 xe mô tô các loại đã hết hạn thời gian tạm giữ nhưng chưa rõ nguồn gốc.
Công an thành phố Nam Định thông báo tìm chủ sở hữu 145 xe mô tô các loại đã hết thời hạn tạm giữ
Quốc hội VN
Cổng thông tin Nam Định
Nhân dân Điện Tử
Cơ quan Bộ Công An