Banner Logo
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU TIN HOẠT ĐỘNG ANTT TRONG TỈNH TIN TRONG NƯỚC TIN QUỐC TẾ VĂN BẢN PL HỒ SƠ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÔNG BÁO
TRANG CHỦ > Thông báo > Tìm chủ sở hữu Bản in  |  Gửi thư  |  Kênh RSS
Công an thành phố Nam Định thông báo tìm chủ sở hữu 145 xe mô tô các loại đã hết thời hạn tạm giữ

                C«ng an tØnh nam ®Þnh                            céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

          C«ng an thµnh phè nam ®Þnh                             §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

   Sè: 46 /TB-CATP-§TTH                TP Nam §Þnh, ngµy 10 th¸ng 9 n¨m 2015 

 

                                                                                                                                                                         Th«ng b¸o

t×m chñ së h÷u xe m« t«

 

C«ng an thµnh phè Nam §Þnh hiÖn ®ang t¹m gi÷ 145 xe m« t« c¸c lo¹i ®· hÕt thêi h¹n t¹m gi÷ nh­ng kh«ng râ chñ së h÷u gåm:

STT

Nh·n hiÖu

Mµu s¬n

Sè KHUNG

Sè M¸y

BKS

1        

HONDA (WAVE)

§á

RLHHC09076Y406848

HC09E6406915

11F3-9672

2        

HONDA (DRAO)

N¢U TR¾NG

RPHDCGCXM6H159408

HPTDS150FMH00159408

19P1-1394

3        

HONDA (WAVE)

XANH

MG110*20011219*

ZS152FMH*01202470*

18Z8-8704

4        

HONDA (DREAM)

N¢U TR¾NG

RNUDCGHMN7A043017

VLF1P50FMG-3*70043017*

90H5-9548

5        

NADAMOTO (WAVE)

§EN TÝM

RMNWCHXMN7H000692

VHLFM152FMH-V390692

61L3-3924

6        

YAMAHA (SIRIUS)

XANH

RLHS3S3106Y030404

3S31-030404

18F7-7822

7        

HONDA (WAVE)

TÝM

RLHHC09026Y601014

LCEDR100*00457350*

14F8-3112

8        

WIZARD (WAVE)

§EN

RRKWCH1UM6XK00994

VTT26JL1P52FMH000994

54N6-0642

9        

HONDA (SPACY)

TR¾NG

RRKSCJ1TT5X001311

VTTTC152FMI*001311*

18F5-9707

10    

LIFAN (DREAM)

N¢U

VKVPCG001120005806

VKV1P50FMG-30109806

90F4-2637

11    

VCM (DREAM)

N¢U

RMNDCNHMN6H000001

VVCLC150FMG20000001

18F5-7532

12    

YAMAHA (NOUVO)

§EN

RLGN2B5205Y023560

2B52-23560

29U1-9718

13    

VEFIVIPI (WAVE)

§á

RRKWCH2UM6XC00595

VTT36JL1P52FMH000595

18P3-6192

14    

MAIESTY (DREAM)

N¢U

VTHPCG0012A000767

VTT1P50FMG*017064*

47k6-6765

15    

HONDA (WAVE)

B¹C

RLHJC43199Y603261

JC43E-0508804

30K1-2382

16    

HONDA (WAVE)

§á

RLHHC09027Y860362

HC09E-66808551

18P1-6595

17    

VECSTAR (WAVE)

XANH

VAVDCG0F4AV000685

VHLFM150FMG000685

18P2-6014

18    

DEALIM (DREAM)

N¢U

KMYCT100DX0656322

CT100E1695186

18Z3-0897

19    

JIULONG (DREAM)

N¢U

VTMPCGD012T005777

VTMZS150FMG-200002016

35F5-9457

20    

RIVER (WAVE)

XANH

VHTDCHD63UM002834

VVNZS152FMH017899

60M4-7665

21    

LONCIN (WAVE)

XANH

VTMPCH0022T001098

LC152FMH*01282338*

18S1-0266

22    

HONDA (WAVE)

XANH

VPSPCH0021X015733

ZS152FMH*81048014*

18S2-2192

23    

HONDA (WAVE)

Xanh

Rlhhc09077y920054

Hc09e-6743929

33p6-8723

24    

Daehan (wave)

Xanh

Rmdwcg2um51003881

Vdmd100-10016381

36F8-2133

25    

Loncin (wave)

Xanh

*Nj11020008030*

Lc152fmh*00380530*

18z5-0759

26    

Loncin (dream)

N©u

Lwaxcgl32ya*000005755*

Lc150fmg*01007268*

18z6-0513

27    

Vegstar (wave)

Xanh

*vvnpch012vn013910*

Vvnzs152fmh013910

90F3-4841

28    

Honda (wave)

®á

Rlhhc09075y513008

Hc09e-5013112

18f1-9265

29    

Loncin (dream)

N©u

Llgxghln8y02261420

Lc150fmg*02261420*

18s1-2410

30    

Suzuki (best)

Xanh

Be46c-th107264

E417-th107264

18z3-9413

31    

Loncin (wave)

Xanh

Llcxchll1y1041407

Lc152fmh*00341407*

29l3-5030

32    

Acumen (dream)

N©u

Rrkdcg1tt6xa00203

Vtt17jl1p50fmg000203

18p1-1076

33    

Honda (wave)

Xanh

Llclxn3b801291188

Lc152fmh*01290285*

35h1-7776

34    

Loncin (wave)

®á

Yx110*y0370234*

Lc152fmh*00684734

18z6-0625

35    

Honda (dream)

N©u

Yx100*y0042353*

Lc150fmg*00694237*

18z2-2676

36    

Hongda (dream)

N©u

Ds100*00000204*

Hd1p50fmg-3xy0137544*

52h5-7670

37    

Kinha (wave)

Xanh

Vhhdch0d4um085370

Vhhjl152fmh00085370

18f2-8283

38    

Honda (dream)

N©u

Yx100*y0120264*

Lc150fmg*00000680*

18z6-6372

39    

Jiulong (wave)

Xanh

Vtmwch023ck006066

Vtmjl152fmh005696

98l2-9967

40    

Yamaha (sirius)

®á ®en

Rlcs5c6408y071723

5c64-071723

18e1-0992

41    

Starfa (dream)

N©u

Rl8dcgbdl71000660

Vlf1p50fmg-3*70700660*

18p5-5906

42    

Honda (wave)

Xanh

Llcxchllxy1010740

Lce110-a*00511140*

18z4-7608

43    

Honda (dream)

N©u

Ct100f1196378

Ct100e1196470

50s3-4123

44    

Yamaha (jupiter)

®en

Rlcj5vt205y119664

5vt2-117664

16l5-4848

45    

Lifan (wave)

®á

Vpdpch0021h*002462*

1p53fmh*10402462*

61n1-5838

46    

Loncin (wave)

®á

Nj110200080116

Lc152fmh*00241456*

29m3-3060

47    

Honda (dream)

N©u

Lwgxchl01203137

Lc150fmg*01203137*

29r8-7025

48    

Cpi (dream)

N©u

Vavdcg012av007406

1p50fmg-3*20230066*

18s5-5524

49    

Zongzhen (wave)

Xanh

Vbspch0021x010867

Lc152fmh*103794*

Kh«ng

50    

Henge (wave)

®á

Rmedcgmme7a020414

Rmeqh1p50fmg-3020414

18p3-8574

51    

Honda (wave)

Xanh

Rlhhc08012y348487

Hc08e-0348643

18s5-1457

52    

Honda (wave)

®á

Rlhhc09035y048047

Hc09e-5084094

35n3-4889

53    

Yamaha (sirius)

®á b¹c

Rlcs5c6106y001579

5c61-001579

17f9-0407

54    

Loncin (wave)

Xanh

Llcxchllxy1009541

Lce110-a*00509541*

18z4-5170

55    

Honda (dream)

N©u

Lf3xcg0a2yaa10605480

Ip50fmg-3*10605625*

29r6-4433

56    

Honda (dream)

N©u

C100m-8163781

C100me-8163781

18z3-6607

57    

Thuhaco (wave)

Xanh

Vthwch023th026513

Vthhh152fmh-1026513

36k1-7131

58    

Sinnostar (wave)

Xanh

Rl8wch9hy51000039

Vlf1p52fmh-3*50145039*

18p2-3836

59    

Talent (wave)

®á

Rrkwch1um5x006456

Vttjl1p52fmh-x006456

33n3-8301

60    

Honda (dream)

N©u

Rpedcg3pe5a*000369*

Vdej0150fmg*000369*

29v1-6436

61    

Yamaha (jupiter)

®en b¹c

Rlcj250106y028740

2s01-028740

18p7-5536

62    

Yamaha (sirius)

®en tr¾ng

Rlcs5c630ay334319

5c63-334383

30h6-5240

63    

Honda (dream)

N©u

Rlhha0605wy194591

Ha05e-0194604

18f7-7206

64    

Honda (wave)

Xanh

Vbspch0021x301726

Lc152fmh*02106725*

29l1-2526

65    

Honda (dream)

N©u

C100m-0039984

C100me-0039984

15m6-301

66    

Majesty (wave)

Xanh

Vttwch022tt*045047*

Vtt152fmh*045047*

18s5-5430

67    

Naori (wave)

®á

Vhtdch0s4um001384

Vumhtyg150fmh*4c401426*

18s1-0429

68    

Surda (wave)

®á

Rrtvch9cx61001682

Vtmsu152fmha001604

18f9-6534

69    

Kris (wave)

Vµng ®á ®en

Rmnwch3mn5h000279

Vlfav1p52fmh-35l230279

18f5-0053

70    

Jiulong (dream)

N©u

Rrtdcg1um71004186

Vtmjl150fmgb005872

30f4-5257

71    

Daehan (wave)

®á

Vdmlcg140m025363

Vdmd1000034863

18f2-2804

72    

Honda (wave)

®á

Xs110*200008572*

152fm*00006820*

18z4-3697

73    

Lisohaka (wave)

Xanh

Vlkpch022lk*028857*

Vlkzs1p52fmh*00028867*

18s7-3290

74    

Loncin (dream)

N©u

*lwaxcgl32ya110247*

Lc150fmg*y0667447*

18z6-1063

75    

Honda (airblade)

®á

Rlhj1s05ay362339

Jf27e-0410902

55y2-8876

76    

Vinawin (wave)

®á

Rphwchhhm5h022874

Rptds152fmh00022874

18f7-0859

77    

Honda (wave)

®á

Vdgwch013dg*009355*

Vdg1p52fmh*009355*

18s7-3083

78    

Honor (wave)

Xanh

Rmkwch4hm5k416052

Vkvip52fmh-r416052

49v6- 8570

79    

Lifan (wave)

Xanh

Vthpch0021a011303

1p55fmh*10951033*

17f9-5216

80    

Lifan (wave)

Xanh

Vdppch001p001951

Vdp1p52fmh000951

14f7-8272

81    

Honda (wave)

Tr¾ng tÝm

Nf110mt-0015833

Nf110mte-0015833

18s4-1528

82    

Honda (wave)

Xanh

Ljcxchls05032165

Jc152fmh*rd12005138*

18s2-9347

83    

Hongda (dream)

N©u

*lf3xcg509**xa042843*

Hd1p50fmg-3*99364951*

18z3-4013

84    

Loncin (dream)

N©u

Fl0000423

Lc150fmg*22101423*

94f3-5369

85    

Honda (wave)

®á

Rrkwch14mgde000775

Vtt17jl1p52fmg2-000775

17h2-3144

86    

Hongda (dream)

N©u

*lwaxcgl32ya0091231*

Hd1p52fmg*y0908731*

18z5-3301

87    

Loncin (dream)

N©u

*lxdxcgl06**y0021070*

Lc150fmg*00617390*

12f3-6318

88    

Loncin (wave)

Xanh

Bs110*40002609*

Lc152fmh*01810609*

29n6-0986

89    

Ciriz (wave)

Xanh

Vtmpch0011r*000277*

Cr110fmh*100815*

89f3-1304

90    

Honda (wave)

®á

Rmedcgmme7a021208

Rmeqh1p50fmg-3021208

18p3-9410

91    

Honda (wave)

®en

Rrhhc120x8y617027

Hc12e-0246241

29x7-4595

92    

Drama (wave)

®á

Rmnwchfmm7a007846

Vhlfm152fmh-v307846

18p9-6928

93    

Jincheng (dream)

N©u

Ljcxcgla016010269

Jc150fmg-2*pf12011293*

36M6-1513

94    

Honda (dream)

N©u

Bd100-2*98020730*

Zs150fm-c*98016547*

16f4-3411

95    

Honda (dream)

N©u

C100m-0090363

C100me-0090363

29m7-729

96    

honda (wave)

Xanh

*lehygx2c9x1006469*

U110E0005688

29L2-2161

97    

HONDA (DREAM)

N¢U

C100M-0021495

C100ME-0021495

18Z1-6422

98    

LONCIN (DREAM)

N¢U

YX100*Y0042471*

LC150FMG*00694402*

29N2-4080

99    

YAMAHA (NOUVO)

TR¾NG

RLCN5P1108Y36732

5P11-036732

KH¤NG

100    

SUFAT (DREAM)

N¢U

VPJDCG013PJ054166

VPJL1P50FMG*054166*

18F2-2405

101    

HONDA (WAVE)

XANH

PLHHC12039Y522343

HC12E-1547498

KH¤NG

102    

CPI (DREAM)

N¢U

*LTBXG81B612100678*

150FMG*01007593*

18Z7-1757

103    

GUIDA (WAVE)

§á

RRKWCHXUM5X032972

VTTJL1P52FMH*032972*

18F6-6413

104    

HONDA (DREAM)

N¢U

VTMPCG0012T012328

VTMZS150FMG-200008410

18S2-0476

105    

LONCIN (DREAM)

N¢U

LF3D20072391

LC150FMG*00561461*

KH¤NG

106    

SUZUKI (VIVA)

XANH

BE42D-VN125599

E412-VN125599

18Z4-5707

107    

HONDA (DREAM)

N¢U

C100M-8197737

C100ME-8197737

16F8-2574

108    

SINO (WIN)

§EN

RNDWCHOND710055442

VDGZS152FMH-E*005442*

18F7-1098

109    

WAVINA (WAVE)

XANH

VBSPCH0021X211580

LC152FMH*02104581*

18S1-4124

110    

HONDA (WAVE)

XANH

LWCXCHL02Y1039166

1P52FMH-2*00339166*

29L5-6702

111    

HONDA (DREAM)

N¢U

*VVNPCG012VN006762*

VVNZS150FMG006762

18S3-9780

112    

SINOSTAR (WAVE)

§á

RLWCH6HY61020964

VLF1P52FMH-3*60120964*

KH¤NG

113    

YAMAHA (SIRIUS)

§EN TR¾NG

RLCS5C6409Y181505

5C64-181507

30K6-8126

114    

YAMAHA (SIRIUS)

B¹C

RLCS3S4105Y003367

3S41-003367

KH¤NG

115    

PESTERRY (WAVE)

XANH

VTEWCH044UM300171

VLF1P52FMH-3*40126656*

18P1-0140

116    

HONDA (AIRBLADE)

§á

RLHJF18007Y609212

JF1E-5109286

18E1-7136

117    

YAMAHA (SIRIUS)

§á §EN

RLCS5C640BY644310

5C64-644324

18B1-17467

118    

TEAM (JUPITER)

§EN

RLPWCH6UM7B006311

VUMLPYG150FMH*5T206311*

18P7-5356

119    

TEAM (WAVE)

§á

IPCH0022T0011

LC152FMH*20001277*

KH¤NG

120    

HONDA (FUTURE)

§EN B¹C

RNDWCH1ND61A03359

VDG2S152FMH-WL*00003359*

51N3-5932

121    

LONCIN (WAVE)

§EN X¸M

VBSPCH0021X204558

LC152FMH*02073930*

KH¤NG

122    

JINCHENG (WAVE)

XANH

LJCXCHLS05030968

JC152FMH*RP12005431*

18Z9-83907

123    

SINO (WAVE)

XANH

GD110*99114375*

HD1P53FMH*99008715*

KH¤NG

124    

Yamaha (jupiter)

Ghi s¸ng

Vya-j5vt23ya013310

5vt2-13310

29p6-6879

125    

Honda (dream)

N©u

C100m-p04168

C100me-p4168

Kh«ng

126    

Yamaha (exciter)

Vµng

Rlce1s94by069381

1s94-069382

Kh«ng

127    

Honda (wave)

®á

Llclxn3b601000333

Lshk11002085938

51f2-0198

128    

Honda (wave)

®á

Rlhhc08092y311221

Hc08e-0311242

Kh«ng

129    

Honda

®en

*zdckf08a08f248404*

Kf08e*0174384*ktge1

Kh«ng

130    

Honda (dream)

N©u

C100ms-1096815

C100mse-1096815

43h7-4394

131    

Yamaha (jupiter)

®á

Rlcj2s1106y026054

2s11-026054

18f8-3156

132    

Honda (wave)

Xanh

Rrkwch1um7xt03170

Vtt32jl1p52fmh003170

35h1-8820

133    

Zappy

Xanh

Rrkwch1um6xh00806

Vtt24jl1p52fmh000806

18p3-3890

134    

Wave

Xanh

*lwaxchl32ya008060

Lc152fmh*00381279*

29n8-2588

135    

Spacy

B¹c

*lwbtch20591010116*

Wh150qmh*09k02651*

30y4-1889

136    

Future

Xanh

Nj110*02263151*

Lc152fmh*02043156*

18z9-3664

137    

Loncin (dream)

N©u

Vavdcg012av001048

1p52fmg-3*10758132*

29s3-5863

138    

Honda (wave0

®á

Rrkwch0um5xg01262

Vtt02jl1p52fmh001262

18s7-7316

139    

Zaluka (wave)

Xanh

Rrkwch2um5x007860

Vttjl1p52fmh-1007860

16f3-9608

140    

Lisohaka (wave)

Xanh

Vlkpch022lk*009799*

Vlkzs1p50fmh*00009799*

17k1-5847

141    

Ganassi (wave)

®á

Rmnwchemn6h000031

Vhlfm152fmh-v200031

Kh«ng

142    

Loncin (fx)

®á

Tm110*02053827*

Lc152fmh*02053827

16h4-9024

143    

Daehan (dream)

N©u

Vdmdcg014dm010380

Vdmd1000037880

18z5-7176

144    

Suzuki (viva)

Xanh

Be42f-vn121708

E418-vn121708

18s1-5461

145    

Lifan (wave)

Xanh

Lf3xcha10362442

1p50fmh*10362442*

18s1-3161 

VËy ai lµ chñ së h÷u nh÷ng chiÕc xe m« t« trªn, mang ®Çy ®ñ giÊy tê ®Õn ®éi §iÒu tra tæng hîp - CATP Nam §Þnh (Sè 9 ChÕ Lan Viªn – P. Thèng NhÊt – TP. Nam §Þnh, sè ®iÖn tho¹i: 03503.891.329 ) ®Ó ®­ưîc h­ưíng dÉn lµm thñ tôc nhËn l¹i xe .

Trong thêi h¹n 30 ngµy kÓ tõ ngµy th«ng b¸o, nÕu kh«ng ai nhËn th× CATP Nam §Þnh sÏ tiÕn hµnh lµm thñ tôc tÞch thu xe sung c«ng quü Nhµ n­íc theo quy ®Þnh./.

                                                                                KT. TR¦ëNG C¤NG AN TP NAM §ÞN

                                                                               phã tr­­­Ưëng c«ng an thµnh phè

 

                                                                                                       Trung t¸ Ng« V¨n B¾c

(Nguồn: Công an Thành phố Nam Định )
Share |
CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG
Công an thành phố Nam Định thông báo tìm chủ sở hữu 98 xe mô tô các loại đã hết hạn thời gian tạm giữ nhưng chưa rõ nguồn gốc.
Công an thành phố Nam Định thông báo tìm chủ sở hữu 110 xe mô tô các loại đã hết thời hạn tạm giữ.
Thông báo của Công an thành phố Nam Định: Tìm chủ sở hữu của 90 xe môtô không giấy tờ, chưa rõ nguồn gốc
Thông báo của Công an thành phố Nam Định: Tìm chủ sở hữu của 71 xe môtô không giấy tờ, chưa rõ nguồn gốc
Thông báo tìm chủ sở hữu của 72 xe môtô không giấy tờ, chưa rõ nguồn gốc của Công an thành phố Nam Định
Lễ tuyên thệ thành lập phòng Quản lý xuất, nhập cảnh và Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động, thuộc phòng Cảnh sát Bảo vệ - Cơ động Công an tỉnh Nam Định.
Lãnh đạo Bộ Công an gửi thư khen, phần thưởng cho CBCS Phòng PC47 Công an tỉnh Nam Định
Công an Nam Định nhận Cờ “ Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua” năm 2013 của Chính phủ
Công an TP Nam Định: BẮT ĐỐI TƯỢNG VẬN CHUYỂN 16KG PHÁO
Giao nhận công dân phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân
Nam Định: Chung kết hội thi tuyên truyền phong trào “ An toàn trường học” lần thứ nhất năm 2013.
Thông báo tìm chủ sở hữu xe mô tô
Thông báo tìm chủ sở hữu xe mô tô
Thông báo tìm chủ sở hữu của 72 xe môtô không giấy tờ, chưa rõ nguồn gốc của Công an thành phố Nam Định
Thông báo của Công an thành phố Nam Định: Tìm chủ sở hữu của 71 xe môtô không giấy tờ, chưa rõ nguồn gốc
Thông báo của Công an thành phố Nam Định: Tìm chủ sở hữu của 90 xe môtô không giấy tờ, chưa rõ nguồn gốc
Công an thành phố Nam Định thông báo tìm chủ sở hữu 110 xe mô tô các loại đã hết thời hạn tạm giữ.
Thông báo tìm chủ sở hữu xe mô tô
Công an thành phố Nam Định thông báo tìm chủ sở hữu 98 xe mô tô các loại đã hết hạn thời gian tạm giữ nhưng chưa rõ nguồn gốc.
Công an thành phố Nam Định thông báo tìm chủ sở hữu 145 xe mô tô các loại đã hết thời hạn tạm giữ
Quốc hội VN
Cổng thông tin Nam Định
Nhân dân Điện Tử
Cơ quan Bộ Công An